stockvaluation.bg
Инвестиране и растеж

Инвестиране и растеж

28 / 02 / 2021

Икономическия растеж и инвестиране

Растежът е най-важния компонент в стойността на една компания. Особено за бързо растящи компании. При всяка инвестиция се интересуваме от две основни неща, доходността и риска. Доходността представлява какви парични потоци очакваме да се върнат към нас през годините. Като дивиденти, лихви, капиталова печалба. Рискът е границите, в които може да варират тези парични потоци. Ако инвестираме в облигации или депозити то лихвата е ясна предварително. Ще знаем във всеки един момент какви парични потоци ще ни донесе тази инвестиция, рискът е относително нисък но и сме наясно, че няма да получим капиталова печалба ако държим облигацията до падеж. В най-добрия случай – ако компанията или държавата, от която сме купили облигации, не фалира, то ще си получим лихвите и главницата.

При инвестиране в акции основната част от доходността е несигурна. Дивидентите се променят, понякога всяка година, а понякога и на тримесечие. Стойността на акцията се променя постоянно. Реално нямаме сигурност какво ще получим ако държим акцията дълго време. Когато инвестираме в акции, реално залагаме, че бизнесът на компанията ще расте, а с растежът на компанията ще растат и дивидентите и стойността на компанията.

Инвестирането в акции е инвестиране в растеж.

Стойността на компанията е сумата на дисконтираните парични потоци, които компанията генерира и колкото по-висок е растежът и повече години продължава, толкова по висока ще е и стойността. Макар финансовите новини често да се фокусират върху растежа на печалбата, растежът на приходите е много по-надежден индикатор на растежа. Калкулатор за оценка на растящи компании може да се види тук.

Всеки растеж ли създава стойност?

Повечето продажби, новите проекти или придобивания на компании създават стойност за компанията само ако рентабилността от тях е по-висока от цената на капитала на компанията. Търсенето на растеж на всяка цена може реално и да унищожава стойност. Колкото по-голяма е една компания, толкова по трудно е да расте бързо. Новите възможности пред нея ще е трудно да са едновременно в достатъчно голям мащаб, за да повлияят силно на приходите и едновременно да са достатъчно рентабилни, за да създават стойност. Понякога дори жертването на малка част от растежа, за сметка на повишаване на рентабилността може да създаде много повече стойност.

Устойчивост на растежа

Не всеки растеж може да очакваме, че ще продължи достатъчно дълго време, за да повлияе на оценката в значима степен. При преценката за продължителността на растежа от основно значение е какъв е двигателя, който генерира растеж.

Основни пътища за постигане на по-висок растеж са:

 • Общ ръст на пазарът на продуктите и
 • Печелене на пазарен дял
 • Придобивания и сливания

За голяма компания най-силно повлиява стойността на компания общия растеж на пазара на продуктите и. Компанията се намира на точното място, в точното време и успява да се възползва от висок ръст на търсенето на продуктите. Отново за голяма компания, най-ниска важност има растежа през печелене на пазарен дял. Малка компания може да расте устойчиво използвайки и трите фактора. Но отново най-добрият растеж е първият.

Подържането на висок растеж за дълго време е доста труден. Ако излезе нов успешен продукт в началото растежа е силен, все повече и повече потребители се включват. В даден момент обаче се достига насищане на пазара. Всеки който иска да си купи продукта вече го е купил. От тук нататък растежът се свива до нормалното повишаване на цените с инфлацията, ако търсенето на продукта остане на същото ниво. Но ако бъде заменен от нов продукт, както често се случва, спадът в продажбите е вече реалността, с която трябва да се съобразява компанията. Така единствения начин устойчиво да се постига силен растеж е ако компанията устойчиво пуска нови продукти, които не са просто заместители на старите продукти в очите на клиентите и.

Растеж и конкурентни предимства

За успехът на една компания основна тежест имат конкурентните и предимства и динамиката на пазара на който продава дали е бързо растящ или стабилен пазар. Никоя фирма не действа в изолация, винаги има конкуренти и отговорът на тези конкуренти предопределя до голяма степен и до колко конкурентните предимства са устойчиви.

Бързо растящ пазар

 • Ако компанията расте през създаване на нов продукт с бързо растящ пазар реално няма да има конкуренти, поне в краткосрочен и средносрочен план. Растежът пряко създава стойност.
 • Все повече клиенти използват вече наличен продукт. Най-вероятно съществуват и други конкуренти, но увеличеното търсене повдига всички лодки. Конкурентите и също печелят от тази ситуация, така че растежът може да се задържи известно време.
 • Спечелване на пазарен дял в бързо растящ пазар. Високия растеж на пазара е благоприятен за всички компании. Вероятността от конкурентна битка не е висока, така че отново се създава стойност, макар и по-ниска от горните случаи.

Сливания и придобивания

Когато компанията расте през сливания и придобивания ключово е дали цената на придобитата компания е такава, че да допринесе за създаване на достатъчно стойност или голяма част от стойността остава като премия за акционерите на продаваща се компания.

 • Ако се правят малки придобивания на разумна цена е възможно това да създава достатъчно стойност, ако така се придобиват нови продукти или се допълва наличния потфейл от продукти. Тъй като придобиванията са малки, потенциална грешка или твърде висока премия заплатена при покупката няма да унищожи много стойност.
 • Ако се правят големи придобивания е малко вероятно това да донесе значима стойност на компанията. Рискът, разходите по достигане на синергия и най-вече заплатената премия с голяма вероятност по-скоро ще донесат посредствена стойност или дори може да унищожат стойност.

Конкуренция в стабилен отрасъл

Повишаването на растежа в стабилен отрасъл чрез натиск върху конкуренцията е почти винаги с малка или никаква рентабилност що се отнася до стойността на компанията.

 • Промяната в продуктите, подобрението им чрез малки изменения е важна, за да стои компанията в бизнеса, но те винаги могат да бъдат бързо повторени от конкуренцията. Ефекта ще е доста краткосрочен що се отнася до растеж и създаване на стойност.
 • Пряка конкурентна битка с цени с цел повишаване на пазарния дял и продажбите. Големите конкуренти почти сигурно ще отговорят и в крайна сметка всички ще печелят по-малко. Реално имаме унищожаване на стойност. Единствения начин тази стратегия да доведе до повишаване на стойност, ако премахне част от конкурентите.
 • Конкуренция през повишаване на рекламата. Отговорът на конкурентите може да бъде много бърз и ефекта незначителен и краткосрочен.

Очакван растеж

Определянето на очаквания растеж е винаги субективно. Няма как да се знае, може само да се предполага. Най-безопасния вариант е винаги първо да се намери какъв растеж слага пазара в цената на акцията. Тъй като паричните потоци са относително ясни, рисковата премия също не е трудно да се определи относително лесно, то голямата въпросителна в оценките е почти винаги растежа. Ако чрез различни варианти на растеж намерим какво е включил пазара, вече можем да сравним този растеж с нашето виждане за бъдещето.