stockvaluation.bg
Цената на времето

Цената на времето

14 / 11 / 2019

Най-ценният ресурс на планетата е времето. И като всеки ресурс си има цена. При всяка инвестиция, най-важният въпрос е какво ще спечеля ако просто я държа дълго време. Минималната печалба, при която човек е склонен да направи една инвестиция, вместо да избере друга, е цената на времето за него конкретно. Така цената на времето е доходността, при която съответния инвеститор е готов да инвестира в тази конкретна компания.

Пазарна цена на времето

Разликите в желаната доходност от дадена конкретна инвестиция е един важните параметри, който определя и пазарните движения. Ако за един инвеститор минималната доходност, при която е готов да инвестира е 10% за година, а за друг е 12%, а настоящата оценка на компанията предполага 11% доходност, то в нея ще инвестира само първия инвеститор. Ако има достатъчно много инвеститори, готови да инвестират и при 10% на година, то цената на компанията ще се повишава, докато очакваната доходност от нея достигне 10%. Доходността от една акция и нейната цена имат обратно пропорционална зависимост. По-висока цена, по-ниска доходност. Част от инвеститорите, които са си купили акции, тъй като са очаквали 11%, ще продадат, други ще преосмислят очакваната си доходност.

Цена на времето и риск.

Но все пак от някъде пазарът трябва да вземе първоначалната доходност, която да вкара в оценката на компанията. Тук идва връзката с риска на инвестицията. За всеки инвеститор съществува алтернативата да инвестира безрисково като си вложи парите в ДЦК. Когато даваш пари на държавата, в повечето случаи, е доста по-вероятно да си върнеш поне номинала на инвестираните пари. Инфлацията може да им е намалила покупателната способност, но номинала е относително сигурен. И така, за да се приеме инвестиция с екстра риск, този риск трябва да носи и екстра очаквана доходност. Това е така наречената рискова премия. Имаме две рискови премии, едната е на пазара на акции като цяло. Тя е важна, защото съществува и възможността да се инвестира в пазарен индекс през някой фонд, който го следва. Тогава ще носим само риска на пазара, рискът на отделна компания ще има минимално тегло. Ако при една компания изненадите са лоши, при други ще са добри и като цяло ще се нулират при силно диверсифициран портфейл. Другата рискова премия е на конкретната компания. При нейното изчисление е важно, до колко тази конкретна компания вдига риска спрямо пазарния портфейл. Обикновено този специфичен за компанията риск се мери чрез бетата на компанията.

Изчисление на пазарната цена на времето

И така за изчисление на цената на времето използваме безрисковата доходност или доходността по ДЦК та. Към нея прибавяме рисковата премия на пазара на акции. Или с други думи при каква доходност на пазарните индекси сме готови да заменим безрисковата инвестиция с пазарния индекс. И на трето място, рискът, който инвестицията в една компания, добавя към пазарния портфейл.

Изискуемата доходност за
 инвестиране в конкретна компания: Ra;
Безрискова доходност: Rf
Пазарна рискова премия: Rm
Бета: β
Самата формула се получава като:
Ra = Rf + β \* (Rm - Rf)