Оценка през дивидентите

21 / 11 / 2019

Един от най-често използваните модели за фундаментална оценка на дадена компания е дисконтирането на дивидентите. При намирането на нетната настояща стойност на собствения капитал за намирането на паричните потоци се използват само паричните потоци към акционерите. Или с други думи дивидентите. Ако се прогнозират един по един бъдещите дивиденти, това би усложнили иначе лесния за използване модел. С тази цел в практиката се и наложил Гордън гроут модела, при който очаквания дивидент за следващата година се залага да расте с постоянен темп на растеж. Използването на дивидентите като паричен поток, не отменя нуждата да се намери подходящ дисконтен процент. Както и при останалите модели, които залагат постоянен темп на растеж на паричните потоци при Гордън гроут модела се предполага че ръстът на дивидентите ще е по-нисък от номиналния растеж на икономиката. А дисконтния процент ще е по-висок от номиналния растеж. Подходящ калкулатор за оценка на компания с използване на дивиденти може да бъде намерен тук .

Формулата на Гордън гроут модела


Стойността на компанията =

Дивидент \* (1+ растежа)
/(цената на капитала – растежа)

Ограничения на Гордън Гроут модела

Този модел не е подходящ за използване при:

  • Бързо растящи компании. Компанията трябва да се намира вече в стабилна фаза на растежа си.
  • Профит маржина на компанията, т.е. каква печалба прави от лев продажби също трябва да е относително стабилен. Ако профит маржина варира значително, е трудно да се прогнозира стабилност и при дивидентите
  • Нивото на дълг трябва да е такова, че на компанията да не и се налага да продава активи или да взима нов дълг, за да си запазва дивидентите
  • Значителна част от печалбата е нужно да се разпределя като дивидент. Чисто практически, ако компанията разпределя по-малко от 50% от печалбата си, то оценката през дивидентите, най-вероятно ще я подценява.
  • Възможно е компанията да разпределя като дивиденти и повече отколкото е нетната и печалба, в този случай обаче е нужно да погледнем свободните парични потоци на компанията дали позволяват този висок процент да се запази.

Подходящ ли е Гордън Гроут модела

Ако използваме Гордън гроут моделът за компания, която пазарът не оценява през него получената оценка най-вероятно ще е много под пазарната. Моделите базирани на оценка чрез дисконтиране на дивидентите са доста консервативни. Поради тази причина и е подходящо да се използват само ако и пазарът ги използва.

Като първоначален скрининг можем да използваме дивидентната доходност, ако тя е висока – да кажем над 4% то е възможно пазарът да използва този модел.

Следващия тест е коефициента цена печалба или P/E ако компанията има ниско P/E спрямо пазара и има висока дивидентна доходност, то е доста вероятно моделът да е подходящ.

Друг случай където се използва често са компании с големи инвестиции в дълготрайни активи, които имат нисък растеж на приходи. Като телекоми, ютилити компании, компании инвестиращи в недвижими имоти или земя, корабни компании. Общото между тях е че имат големи инвестиции, които се амортизират за дълъг срок, и където разходите за амортизация са значителна част от свободния паричен поток. При тези компании често нормата на печалбата не е особено впечатляваща, но свободния паричен поток е висок процент спрямо приходите. При подобен род компании често се случва и разпределената печалба да е повече от нетната печалба, тъй като се разпределя и паричен поток идващ от амортизацията на активите.

Подобни постове

Оценка на зряла компания

При оценките на компании бъдещето играе доста значима роля. Самата оценка представлява дисконтираните бъдещи парични потоци, които определя…

...

Риск и цена на капитала

Във финансите рискът представлява вероятността доходите, които получаваме от дадена инвестиция да се различават от очакваните доходи. Изчис…

...

Нетна настояща стойност

Фундаменталната оценка на активи предполага цената да включва всички очаквани парични потоци от актива. Като в изчислението се включва и це…

...
© 2020