stockvaluation.bg
Оценка през дивидентите

Оценка през дивидентите

21 / 11 / 2019

Един от най-често използваните модели за фундаментална оценка на дадена компания е дисконтирането на дивидентите. При намирането на нетната настояща стойност на собствения капитал за намирането на паричните потоци се използват само паричните потоци към акционерите. Или с други думи дивидентите. Ако се прогнозират един по един бъдещите дивиденти, това би усложнили иначе лесния за използване модел. С тази цел в практиката се и наложил Гордън гроут модела, при който очаквания дивидент за следващата година се залага да расте с постоянен темп на растеж. Използването на дивидентите като паричен поток, не отменя нуждата да се намери подходящ дисконтен процент. Както и при останалите модели, които залагат постоянен темп на растеж на паричните потоци при Гордън гроут модела се предполага че ръстът на дивидентите ще е по-нисък от номиналния растеж на икономиката. А дисконтния процент ще е по-висок от номиналния растеж. Подходящ калкулатор за оценка на компания с използване на дивиденти може да бъде намерен тук .

Формулата на Гордън гроут модела


Стойността на компанията =

Дивидент \* (1+ растежа)
/(цената на капитала – растежа)

Ограничения на Гордън Гроут модела

Този модел не е подходящ за използване при:

  • Бързо растящи компании. Компанията трябва да се намира вече в стабилна фаза на растежа си.
  • Профит маржина на компанията, т.е. каква печалба прави от лев продажби също трябва да е относително стабилен. Ако профит маржина варира значително, е трудно да се прогнозира стабилност и при дивидентите
  • Нивото на дълг трябва да е такова, че на компанията да не и се налага да продава активи или да взима нов дълг, за да си запазва дивидентите
  • Значителна част от печалбата е нужно да се разпределя като дивидент. Чисто практически, ако компанията разпределя по-малко от 50% от печалбата си, то оценката през дивидентите, най-вероятно ще я подценява.
  • Възможно е компанията да разпределя като дивиденти и повече отколкото е нетната и печалба, в този случай обаче е нужно да погледнем свободните парични потоци на компанията дали позволяват този висок процент да се запази.

Подходящ ли е Гордън Гроут модела

Ако използваме Гордън гроут моделът за компания, която пазарът не оценява през него получената оценка най-вероятно ще е много под пазарната. Моделите базирани на оценка чрез дисконтиране на дивидентите са доста консервативни. Поради тази причина и е подходящо да се използват само ако и пазарът ги използва.

Като първоначален скрининг можем да използваме дивидентната доходност, ако тя е висока – да кажем над 4% то е възможно пазарът да използва този модел.

Следващия тест е коефициента цена печалба или P/E ако компанията има ниско P/E спрямо пазара и има висока дивидентна доходност, то е доста вероятно моделът да е подходящ.

Друг случай където се използва често са компании с големи инвестиции в дълготрайни активи, които имат нисък растеж на приходи. Като телекоми, ютилити компании, компании инвестиращи в недвижими имоти или земя, корабни компании. Общото между тях е че имат големи инвестиции, които се амортизират за дълъг срок, и където разходите за амортизация са значителна част от свободния паричен поток. При тези компании често нормата на печалбата не е особено впечатляваща, но свободния паричен поток е висок процент спрямо приходите. При подобен род компании често се случва и разпределената печалба да е повече от нетната печалба, тъй като се разпределя и паричен поток идващ от амортизацията на активите.