stockvaluation.bg
Нетна настояща стойност

Нетна настояща стойност

19 / 11 / 2019

Фундаменталната оценка на активи предполага цената да включва всички очаквани парични потоци от актива. Като в изчислението се включва и цената на парите във времето. Най-популярния метод за оценка е нетната настояща стойност. При този метод бъдещите парични потоци се дисконтират към настоящия момент с подходящ дисконтов фактор, който отговаря на изискуемата доходност от актива. Оценката по този начин дава конкретна цена, която не зависи от оценяването на други подобни активи. Логиката зад използването на нетна настояща стойност за оценка е, че стойността на даден актив за инвеститора зависи от възвръщаемостта, която инвеститора очаква да получи от този актив във времето.

Изчисление на парични потоци

Има различни варианти на парични потоци, които могат да се вземат за оценката на акцията. Един от най-лесните за прилагане е като си използват бъдещите очаквани дивиденти. По този начин намираме стойността на собствения капитал. Ако използваме парични потоци към компанията, за да получим нетните парични потоци може да използваме няколко варианта за изчислението им. Един от най-интуитивните е Печалбата преди лихви и данъци или EBIT

Преоценяваме EBIT като изкарваме данъците, така се получава

  EBIT*(1-данъчната ставка)

  • счетоводните амортизации – те реално не са изходящ паричен поток, за това ги включваме към EBIT
  • направените инвестиции – това си е реален изходящ паричен поток,
  • промяната на нетния оборотен капитал – ако фирмата расте, то е доста вероятно да се налага екстра кеш за поддържане на адекватен оборотен капитал

Взимаме EBIT а не чистата печалба, защото се интересуваме от стойността на компанията като цяло, а не само на собствения и капитал.

Ако паричните потоци са към фирмата като цяло, то получаваме нетната настояща стойност на операциите на фирмата. От това число трябва да извадим дълга и да добавим кеша на фирмата за да получим стойността на собствения капитал.

Изчисление на дисконтния процент

За да намерим настоящата стойност на паричните потоци ги дисконтираме с подходяща дисконтна стойност. Ако например паричните потоци са от очаквани дивиденти, то това са само парични потоци към собствения капитал. Поради това и дисконтния процент е изискуемата възвращаемост към собствения капитал или

Изискуема доходност от инвестицията = ИД

Пазарна доходност = ПД

Безрисковата доходност = БД


  ИД = безрисковата доходност
    +бета*(ПД – БД)

Ако използваме парични потоци към цялата фирма, то изискуемата доходност е средно претеглената цена на капитала или WACC.

Терминална стойност

Не е особено практично да дисконтираме всички парични потоци, година по година, един по един. При намирането на паричните потоци се ограничаваме само до периода, за който фирмата претърпява трансформация. Независимо дали заради ускорен растеж, временни проблеми или повишен риск. След този период използваме терминалната стойност на останалите до безкрай парични потоци. Терминалната стойност е реално сумата която струва компанията при стабилни парични потоци. Важно е също и изискуемата доходност, с която се дисконтират, да се запази до безкрай. Намирането на адекватна терминална стойност е ключово за близка до реалността оценка. Голяма част от оценката на компанията е в бъдещите парични потоци. Често много далеч от настоящия момент. И колкото по-дълго продължава периода на ускорен растеж и колкото по-висок е растежа, толкова по-значима част от оценката се намира в терминалната стойност.

Изчисление на терминалната стойност

Терминалната стойност може да се изчисли по два основни начина. При първия начин се използва даден коефициент като P/E или EV/EBITDA към резултатите на компанията, които очакваме в годината на настъпване на стабилен растеж. Като така намираме стойността. При втория подход се използва формулата за оценка на фирма с постоянен растеж или

Терминалната стойност = паричния поток за следващата година след прогнозния период/ (цената на капитала за фирмата-темпа на постоянния растеж)

Моделиране на растежа

Колко дълго ще продължи периода на ускорен растеж

Колкото по-голяма става една фирма, толкова по-трудно може да постигне висок ръст на продажбите си. В даден момент пазарът се насища или конкуренцията става достатъчно силна и продажбите и от бърз растеж достигат до фаза на стабилен растеж. Един от ключовите въпроси при оценка на бързо растяща фирма е колко дълго ще продължи периода на ускорен растеж.

Фактори определящи годините с ускорен растеж

Размерът на фирмата – малка фирма може да расте дълго време с растеж над този на икономиката. За голяма фирма този период ще е много по-кратък. Растежът на пазарът на продуктите и размерът на този пазар. Ако пазарът на нейните продукти расте бързо е много вероятно и фирмата да запази високи темпове на растеж. Пазарния дял на фирмата, от колкото по-ниска база започваме оценката, толкова по-вероятно е растежът да продължи по-дълго преди конкурентните сили да спрат растежа. Миналия растеж, ако фирмата повишава продажбите си с постоянни или растящи темпове на растеж, то е много по-вероятно да продължи да расте по-дълго време, отколкото ако приходите и вече се забавят. Устойчивостта на конкурентните и предимства. Ако е относително лесно и евтино други фирми да навлезат в пазара то е малко вероятно растежа да се запази. Ако конкурентните предимства са устойчиви, а пазарът на продуктите и се забавя, можем да намалим срока на ускорен растеж, но в оценката да заложим продължаване на рентабилност по-висока от тази на пазара. Друг въпрос е по какъв начин растежа ще премине от ускорен към стабилен. Възможно е много бързо растежа да падне от двуцифрен до стабилен например или дори приходите да започнат да падат. Другият вариант е постепенно забавяне на растежа докато не се стигне до стабилен растеж.

Стабилна фаза

Продажбите започват да нарастват с постоянен процент по-нисък от номиналния растеж на икономиката. Най-реалистичния вариант е да нарастват с темпа на инфлацията. Ако компанията мултинационална темпа и на растеж зависи от номиналния растеж на икономиките, в които оперира. Профит маржините и на опиративната печалба и на нетната печалба спрямо приходите стават стабилни. Балансовите отношения като собствен капитал/ активи и дълг/ активи остават стабилни. Цената на капитала е близко до средната стойност за икономиката. Бетата на компанията е консистентна със стабилна фирма и близка до средното за пазара, което е 1. Новото инвестиране се финансира без да се повишава нивото на дълг, собствения оперативен паричен поток става основен източник.

Намиране на нетната настояща стойност

Фазите за намиране на нетна настояща стойност на дадена компания са няколко. Първо трябва да определим паричните потоци, и дали те ще са към собствения капитал или към цялата фирма. Дисконтираме тези парични потоци към настоящия момент с подходяща норма на дисконтиране и ще намерим нетната настояща стойност в този прогнозен период. Намираме терминалната стойност на потоците след този прогнозируем период и дисконтираме и нея към настоящия момент. Сумираме двата резултата и намираме нетната настояща стойност – ако паричните потоци са към собствения капитал, то това е стойността на собствения капитал, ако са към компанията е стойността на компанията. Във втория случай, за да разберем колко струва само собствения капитал трябва да извадим настоящия дълг и да прибавим настоящия кеш.