stockvaluation.bg
Оценка на зряла компания

Оценка на зряла компания

25 / 11 / 2019

При оценките на компании бъдещето играе доста значима роля. Самата оценка представлява дисконтираните бъдещи парични потоци, които определят нетната настояща стойност на компанията. Ако приходите на компанията растат силно, то бъдещите и парични потоци е доста вероятно да се различават значително от очакваните от нас. Но ако компанията е достигнала етап от развитието си, където растежът на приходите и вече е около или под номиналния ръст на икономиката, то тя вече се е превърнала в зряла. В този етап съотношението и между дълг и капитал е относително постоянно, маржа и на печалба също може да се очаква, че ще се запази относително стабилен в обозримия хоризонт.

Оценяване на стабилна компания

Не винаги е възможно или реалистично да оценяваме компанията през дивидентите, които изплаща. Фирмата може да не изплаща дивиденти, или, което е по-често срещано за стабилна фирма, да изплаща по-малко дивиденти, отколкото може да си позволи. Ако фирмата не изплаща значима част от печалбата си като дивиденти, то оценката и през дисконтиране на дивиденти силно ще подцени стойността на компанията.

Парични потоци

Поради тези причини оценката чрез дисконтиране на свободните парични потоци е много по-популярен метод за оценка от дисконтираните през дивиденти. Основната разлика спрямо оценката с Гордън гроут модела за дисконтиране на дивиденти е в паричните потоци. При използване на модела за зряла компания се използват паричните потоци към собствения капитал или към компанията, а не паричните потоци към акционерите и.

Дисконтен процент

Дисконтния фактор, който се използва също може да е различен спрямо този при дисконтиране на дивиденти. И тук като при оценката през дивиденти изискуемата норма трябва да отразява факта, че компанията е зряла. Т.е. бетата на компанията да е около 1. Ако използваме парични потоци към собствения капитал няма да има разлика, ще използваме риска на собствения капитал определен през CAPM, ако обаче използваме парични потоци към компанията като цяло трябва да използваме WACC

Формула

  Стойността на компанията =

  Свободния паричен поток
    към компанията като цяло
  /
  (цената на капитала – растежа)

Тази формула силно прилича на тази, по която се оценява чрез моделът на Гордън. И в двата случая се използва това, че растежът на компанията е достигнал стабилна фаза и можем да очакваме, че компанията ще продължи да се развива по същия начин. За да стигнем до стойността на собствения капитал от стойността на компанията изваждаме стойността на дълга на компанията и прибавяме кеша. Подходящ калкулатор за оценка на зряла компания може да бъде намерен тук .

Възможни проблеми при оценката на стабилна компания

Паричния поток трябва да е достатъчен за покриване на нуждите на компанията. Ако за ново инвестиране се налага да се взимат кредити, да се продават активи или да се емитират нови акции, това не е устойчиво положение. Зрелите компании често оперират с относително по-високи нива на дълга, но увеличаване на дела на дълга спрямо собствения капитал за последните две или три години може да показва  проблем и да сигнализира, че компанията все още не е достигнала стабилност, която да позволява да се използва този модел.