stockvaluation.bg
Ефективност на пазара

Ефективност на пазара

18 / 11 / 2019

Какво е ефективен пазар?

Ако пазарът е ефективен, пазарната цена отразява в най-голяма степен стойноста на компанията към дадения момент. Това обаче не дава никаква сигурност, че това е единствената възможна стойност. Ефективността е свързана само с това, че няма как да се печели систематично от намиране на слабости в оценките на компании. Пазарът може и системно да надценява или да подценява дадени сектори или компании, поради най-различни причини. Но ако това подценяване или надценяване е невъзможно да се използва от други инвеститори, то пазарът пак ще е ефективен. Какво означава това практически: Цените отразяват цялата налична информация. Само неочакваната информация движи цените, очакваната информация е вече отразена в цената. Отново - не е важно как точно са включени тези факти или очаквания в цената. Въпросът е, че няма как да се печели от вече формирани очаквания и вече известни факти. Времето за реакция на нова информация е минимално. Ако има достатъчно голям лаг, през който цената се настройва към нова информация, то търговията в този времеви период ще дава предимство.

Варианти на пазарна ефективност

Слаба хипотеза за пазарна ефективност

Има няколко различни хипотези за пазарна ефективност. В най-слабата си форма хипотезата за ефективни пазари е, че пазарът отлично отразява цялата историческа информация. Ако тази хипотеза е вярна, то техническия анализ. Т.е. анализът базиран на графики на цената няма да дава добри резултати. Основен постулат в техническия анализ е, че всичко е в цената, но самите цени се движат по предвидими модели. Ако се проучва историческото движение на цените, то се забелязват фигури, които дават насока и за бъдещите движения. Но ако цялата история е вече отразена в цената, то няма как и да се печели от технически анализ.

Полу-силна хипотеза за пазарна ефективност

Полу-силната хипотеза твърди, че пазарът отразява цялата налична публична информация. В този случай и фундаменталния анализ не би трябвало да работи. Фундаменталния анализ е базиран основно на очаквания за бъдещето. Коректността на оценката, по този начин, до голяма степен зависи от възможността да се създават близки до реалността очаквания за бъдещето. Отново, не е важно дори дали тези очаквания са верни, а че не е възможно да се направят по-верни очаквания. Ако някой анализатор се справя отлично с прогнозирането на дейността на дадена компания, неговите прогнози ще се следят по-внимателно и ще им се придава по-висока тежест от повече купувачи и продавачи. По този начин средните очаквания на пазара ще се групират около най-вероятните сценарии. Които ще са вкарани и в самата цена на акцията. Само новини, които са изненадващи, т.е. не са включени в основните сценарии на очакванията ще движат силно цената.

Силна хипотеза за пазарна ефективност

В силната форма пазарът отразява и вътрешната информация. Тогава и инсайдерите няма да могат да печелят.

Хипотези срещу реалност

На повечето пазари е забранена търговията с вътрешна информация, така че силната хипотеза може да бъде отхвърлена.

Технически анализ

Макар често техническият анализ да изглежда като нещо сходно на астрология или на гледане на карти, всъщност не може да се отрече, че е полезен. Едва ли прогнози от рода на ако се случи това цената ще се качи с 20%, но ако се случи това то може да падне с 20% са най-добрия пример за прогнозиране. Но все пак осигуряват някаква база, спрямо която инвеститора да разглежда очакванията си.

Фундаментален анализ

При фундаменталния анализ нещата също са противоречиви. Активните портфолио мениджъри вярват, че чрез фундаментален анализ може да се постига екстра доходност. Доказателствата, че повечето активно управлявани фондове не успяват да бият пазара на пръв поглед доказва, че това не е факт. Но реално активното управление може да има различни цели, и само за една малка част от активните фондове биенето на широкия пазар е всъщност целта, към която се стремят. Дори и пазарите да са ефективни, това не означава, че пазарната цена не може да е различна от истинската стойност през цялото време, а само че отклонението е случайно. Когато отклоненията са случайни, то има относително равен шанс пазарната цена да е по-висока или по-ниска от истинската стойност. Реално е възможно цените силно да се отклоняват от реалната стойност, но ако тези отклонения са случайни, то пазарът пак е ефективен.

Пазарна ефективност и начин на инвестиране

Вижданията относно това до колко пазарната цена отразяват реалната стойност на дадена компания са ключови и за това как инвестираме. Ако вярваме, че пазарът е прав, то няма нужда да правим сериозна оценка на вътрешната стойност на компанията. Придържането към относителна оценка през пазарни множители е напълно достатъчно, за откриване на временни отклонения. Ако обаче не смятаме, че пазарът ефективно оценява компании оценката през фундаментални методи използващи нетната настояща стойност на бъдещите парични потоци става необходима. Истината, както в повечето случай е най-вероятно в средата. Пазарът в повечето случай е прав, но от време на време греши. Но е почти невъзможно да знаем кога е прав и кога греши. Безопасната стратегия почти винаги е да приемем, че е прав.  Но това да не ни спира постоянно да търсим в кои неговия допускания може да греши. Да наблюдаваме дали промяната във фундамента се отразява и в адекватна промяна на цените. И ако сме уверени, че греши, да очакваме катализатора, който ще промени и оценката на пазара.